Fitnessafspraak 2018: Fitness.be stelt sleutels tot succes voor

Verschenen in Bodylife nummer 1 2018

Europa en België maken gewag van economische heropleving voor het komende jaar. Mooie vooruitzichten, maar is dit ook zo voor onze sector? Fitness.be, de beroepsvereniging voor de Belgische fitnessindustrie, nam een sectorfoto, keek kritisch naar de stand van zaken omtrent enkele knelpunten en maakt enthousiast grote plannen om via gerichte campagnes, samen met partners van de nood een deugd te maken.

De sfeer onder de talrijk opgekomen fitnessondernemers op het jaarlijks event van Fitness.be doet hopen op het beste. Waar er voorbije jaren nogal klagerig werd gedaan over overheidsinmenging, controle en betutteling hingen er dit jaar duidelijke andere vibes in de lucht. Ook onze sector gelooft in een heropleving. Maar goed ook, want fitness (her)opwaarderen begint bij onszelf. We moeten er in de eerste plaats zelf in geloven en ons product weer in al zijn pracht en praal in de maatschappelijke etalage plaatsen.

Op zaterdag 20 januari ontving Fitness.be de Vlaamse fitnessondernemers in het gebouw van haar nieuwe kantoren in Lochristi. Met meer dan 70 waren ze, vertegenwoordigers van 200 Vlaamse vestigingen. Rechtstaand, zoals het hoort bij vertegenwoordigers van een sector waar gezondheid en bewegen centraal staat, luisterden de aanwezigen naar een overzicht van de 'politieke' verwachtingen voor 2018.

Hopelijk kan btw naar omlaag

De beroepsvereniging is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg omtrent het geding dat Fitness.be, samen met achttien clubs, had ingeleid tegen de Belgische Staat omtrent de BTW willekeur en het feit dat één organisatie in tegenstelling tot alle andere ondernemingen 6 procent mag rekenen voor begeleiding in plaats van 21 procent. De rechtbank van eerste aanleg had zich op aangeven van de raadsman van de Federale Overheidsdienst Financiën onbevoegd verklaard. Dit kan een veldslag van enkele jaren worden om uiteindelijk een gelijk te halen, maar het is de inspanning en het geduld meer dan waard.

Oneerlijke concurrentie

Eind 2017 werd op vraag van de sectorcommissie personenzorg binnen de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's een bevraging uitgevoerd omtrent 'oneerlijke concurrentie'. Uit deze bevraging bleek dat dit nog steeds leeft binnen onze sector. Vooral de manier waarop bijklussers hun diensten aanbieden, blijft een pijnpunt. Ze doen het in allerlei zaaltjes, al dan niet officieel of onder het statuut van een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk. Zeker wanneer dit gebeurt via Autonome Gemeentebedrijven gesteund door sponsoring, subsidiëring en met bevoordeelde belastingstatuten. Ook verkopers van allerlei voedingssupplementen zoals Herbalife, welke zich ook profileren als beweegexperten, lokt wrevel uit. Net zoals de low budget ketens welke al dan niet onder de vorm van schijnzelfstandigheid werken met pseudo onafhankelijke personal trainers. De btw willekeur is een feitelijke vorm van oneerlijke concurrentie uitgelokt door de overheid en is samen met het nog steeds voorkomend echt zwartwerk uiteraard prioritair te bestrijden.

Fitnessabonnement als aanvaarde kost

Er is ook lobby ingezet bij de minister van Financiën om een sectorale ruling te krijgen omtrent de aanvaarding als inbrengbare kost van fitnessabonnementen voor ondernemers en hun medewerkers. Dit is momenteel niet het geval, wat in een klimaat waarin overheden steeds meer pleiten en verplichten om extra maatregelen te nemen voor welzijn op het werk, heel onbegrijpelijk is. Te meer de economische return, zowel voor de onderneming als de maatschappij, van fitte medewerkers meer dan bewezen is. De minister heeft al laten verstaan dat hij positief staat ten opzichte van het voorstel. Wordt hopelijk vervolgd.

Gedragscode abonnementen

De Belgische minister van economie, Kris Peeters, heeft om een evaluatie gevraagd van de gedragscode fitness. Hiervoor is de bijzondere raadgevende commissie verbruik in december een eerste keer samen gekomen. Het bleek dat er volgens de directie economie en de consumenten ombudsdienst nog steeds veel klachten binnenkwamen van fitnessklanten. De uiteindelijke cijfers vragen toch om enige nuancering. Bleek dat er in de periode 2016-17 bij beide instanties samen 326 klachten waren binnen gekomen. De aard noch het feit of deze klachten terecht en ontvankelijk waren werd niet vermeld. Wetende dat er in België momenteel meer dan 800.000 beoefenaars zijn, moet dit toch wel in een correct daglicht worden geplaatst en gerelativeerd. Uiteindelijk mogen dergelijke bezorgdheden nooit ten koste gaan van al de tevreden beoefenaars en ondernemers met een hart voor fitness en hun klanten. De bemerkingen van Fitness.be hieromtrent werden geformuleerd en meegenomen naar een volgende vergadering binnen de subcommissie handelspraktijken.

GDPR

Een groot aantal consultants overstelpt zowel de beroepsvereniging als haar leden ondernemers, met voorstellen omtrent de naleving van de nieuwe Europese Privacyregels welke in werking treden op 25 mei 2018. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) en vooral de zware boetes waarvan sprake is bij niet naleving, boezemen de sector veel angst in, al dan niet terecht. Jammer genoeg kan zelfs de privacy commissie nog geen sluitend uitleg geven omtrent deze problematiek.

Er is behoefte aan een aanbod op maat van de fitnesssector met eenvoudige richtlijnen, makkelijk te implementeren met juridische zekerheid. Daarom heeft Fitness.be ingetekend voor haarzelf en voor haar leden op een aanbod van de zelfstandigenorganisatie Unizo. Een begeleidingspakket op maat zal worden uitgewerkt en verspreid onder de leden.

BReps / EReps

Fitness.be kon nu al een samenwerking aankondigen tussen de Belgische Register voor Fitness Professionals en EReps van EuropeActive.

Op een transparante manier zullen via zowel de Europese als Vlaamse kwalificatiestructuur en de daaraan gekoppelde beroepskwalificaties, alle medewerkers binnen onze sector kunnen worden ingeschaald met erkenning van hun kwalificatie en niveau van kwalificatie. Transparantie voor iedereen.

Flexibiliteit en Flexijobs

Binnen het sociaal overleg heeft de beroepsvereniging Fitness.be onderhandeling omtrent flexibiliteit opgenomen binnen het getekende protocolakkoord. In 2018 zal hierover, na de evaluatie van het behoefteonderzoek binnen de drie sub sectoren van het paritair comité, worden onderhandeld.

Los daarvan is, na succesvol lobbywerk, het systeem van de flexijobs volgend op de horecasector, goedgekeurd voor onze sector. Bij verdieners hebben altijd deel uitgemaakt van onze branche. In de avond enkele extra uren groepslessen of begeleiding geven is voor velen niet enkel een aangenaam tijdverdrijf, maar ook uiting van hun passie en een interessante bijverdienste. Een aangepast legaal systeem was er eigenlijk nooit. Zelfstandig bijberoep, uitzonderingen op de collectieve arbeidsovereenkomsten, zelfs zwartwerk waren in veel gevallen de gekozen oplossingen.

De flexijobs vormen hiervoor een ideale oplossing, tenminste wanneer men minstens 4/5 werkt binnen een anderen onderneming.

Het volledige principe werd uit de doeken gedaan door ADMB welke speciaal voor de fitnesssector hierover een webinar plant de komende weken. Meer info hierover bij Fitness.be.

ADMB, de nieuwe HR partner van Fitness.be heeft eveneens via een sectorbevraging gepeild naar de zaken waarover de fitnessondernemers vandaag wakker liggen. Als prioritaire punten kwamen daaruit:

 • innovaties en nieuwe trends;
 • informatie en bijscholing;
 • flexibel inzetten van werknemers;
 • sociaal statuut;
 • persoonlijke bescherming als ondernemer;
 • tewerkstellingsvoordelen.

Dit worden aandachtspunten voor het samenwerkingsverband Fitness.be en ADMB in 2018.

Trends en evoluties in de fitnesssector

In een geanimeerde lezing gaf professor Jeroen Scheerder (KUL) toelichting over zijn pas gepubliceerde studie omtrent de fitnessparticipatie en het aanbod van fitness in Vlaanderen. Resultaten van het Vlaams Fitness Panel 2.0 dat hij met medewerking van Fitness.be net had afgerond. In een volgende editie van bodyLIFE gaan we hier uitgebreider op in, maar nu alvast enkele van zijn belangrijkste conclusies:

 • De populariteit van fitness in Vlaanderen blijft stijgen, zowel op het niveau van vraag als van aanbod.
 • Fitness is voornamelijk populair bij vrouwen.
 • Nog steeds is fitness voornamelijk populair bij jongvolwassenen. Er is dus groeimarge voor fitnessparticipatie bij adolescenten en senioren.
 • Lager opgeleiden kiezen eerder voor fitnesscentra dan voor sportclubs.
 • Fitness is voornamelijk populair in stedelijke gebieden.
 • Fitness is toegankelijk voor vroegere niet-sporters.
 • Fitness is een gemiddeld dure sport, maar sluit geen mensen uit op basis van inkomen.
 • Fitnesscentra zijn in Vlaanderen voor iedereen bereikbaar binnen straal van 9 kilometer.
 • De stijging van het aantal fitnesscentra wordt voornamelijk toegeschreven aan de opkomst van kleine fitnesscentra.
 • De Vlaamse fitnesssector biedt mogelijkheden voor tewerkstelling aan mensen met verschillende achtergrond.
 • Relatief klein aandeel van de fitnesscentra zet in op doelgroepenbeleid gericht op mensen met beperking.
 • Er wordt weinig belang gehecht aan het voeren van een antidopingbeleid in fitnesscentra.

Inspelen op dit laatste punt was het orgelpunt van de succesvolle fitnessafspraak van Fitness.be.

Eric Vandenabeele

Fitness.be - eric@fitness.be

Antidopingcampagne: van de nood een deugd maken

In 2018 gaat Fitness.be in samenwerking met NADO, het Vlaams antidoping agentschap zwaar inzetten op een sensibilisatiecampagne naar jongeren binnen het secundair onderwijs. Geen controlerend en bestraffend beleid omtrent het gebruik van prestatie bevorderende middelen, zoals de voorbije jaren steeds is gevoerd. Bezorgdheid omtrent gezondheid gaat binnen de fitnesssector verder dan het gebruik van prestatie bevorderende middelen. De aandacht daarop is historisch gegroeid vanuit de bezorgdheid van oneerlijk sportbeoefening binnen elite- en competitiesport.

Fitness.be gaat samen met haar leden in 2018 een stuk verder gaan en het gebruik van steroïden en kracht- en uiterlijk stimulerende en beïnvloedende middelen bestrijden. Om de toekomstige generatie hierover te informeren, te sensibiliseren en vooral gebruik te ontraden is een campagne uitgewerkt welke waarover de komende maanden pilots worden uitgerold en zowel commerciële als promotionele partners worden aangezocht. De Vlaamse fitnessindustrie gaat haar sociaal gezicht tonen. Ongezonde en verboden producten horen niet thuis in onze maatschappij en in het bijzonder in onze clubs. Een definitieve start en persconferentie is voorzien in mei. Hierover op dit moment meer nieuws in bodyLIFE.

 

Edities