De stem van beoefenaars klinkt het luidst

Verschenen in Bodylife nummer 2 2021


Behoud en verbetering van de gezondheid’ is onze core business. Met kwaliteitsvolle begeleiding en een verantwoord bewegingsaanbod mensen begeleiden naar een gezonde leefstijl. Tijdens een mondiale gezondheidscrisis, waar ‘gezonde leefstijl’ één van de krachtigste beschermingen blijkt tegen de verschrikkelijke coronadreiging, zou je denken dat experten en politici op zoek gaan naar alle mogelijke middelen om onze sector zo snel mogelijk terug open te krijgen.


J e zou denken dat onze professionals prioritair terug aan de slag zullen mogen. Neen hoor… we staan achteraan in de rij. Blijkbaar zijn kappers, frituristen, schoonheidsspecialisten, winkeliers, tatoeëerders en allerlei therapeuten belangrijker voor het fysiek en mentaal welzijn. Of speelt iets anders?

Nochtans is ons inhoudelijk discours sterk, héél sterk. De literatuurlijst welke het belang van ‘fit zijn’ bevestigt en de veiligheid van fitnesscentra onderschrijft wordt uitgebreider met de dag. Zou onze stem niet luid genoeg zijn? Of bestaat er zoiets als politieke selectieve doofheid.

Mag/moet de overheid zich met onze gezondheid bemoeien?
Ruim voor de coronacrisis, in 2017, bleek uit een enquête van de onafhankelijke ziekenfondsen dat 7 op 10 Belgen geen probleem maakten van een overheid welke zich moeide met onze leefstijl. Wanneer dit de volksgezondheid bevorderde. Als het de gezondheid ten goede komt zijn we blijkbaar bereid om maatregelen opgelegd te krijgen. In de bevraging ging het over opsporingsonderzoeken, vaccinaties en rookverbod in het bijzijn van kinderen. 14% van de Belgen beschouwde deze maatregelen als onaanvaardbaar en 26% zag ze als een inbreuk op de privacy, maar kon er wel mee leven. Uit de bevraging bleek dat 8 op de 10 Belgen ervan overtuigd zijn dat de overheid een echte invloed kan hebben op de gezondheid van de burgers.

Maar wat als onze vrijheid gekoppeld wordt aan gezondheid? We horen het onze premier nog zeggen bij de aankondiging van de zoveelste zwaardere coronamaatregelen: ‘zonder gezondheid geen vrijheid’. Zonder schroom wordt ons gevraagd om bepaalde vrijheden op te geven voor de gezondheid van de samenleving. Ook volgens UNESCO hoort dit zo: ons recht op gezondheid kan in tijden van pandemie alleen gegarandeerd worden door het naleven van onze plichten jegens de gezondheid, op individueel en collectief niveau. Gehoorzamen aan de regels is onze plicht!

Preventie zorgt voor minder last in de toekomst
Het is de taak van de overheid om te waken over onze belangen. Ze moeten voorwaarden opbouwen voor een gezonde en rechtvaardige samenleving met een gezonde economische basis. Optimale gezondheid van mensen en optimale gezondheidsomstandigheden zijn daar belangrijke determinanten van. Maatregelen nemen om bepaalde aandoeningen en virussen uit de wereld te helpen maakt daar dus deel van uit. Wanneer de bewijzen zich opstapelen omtrent het belang van een gezonde leefstijl in de huidige crisis, dan mogen we verwachten van een overheid dat ze ook daar verantwoordelijkheid in nemen.

We begrijpen dat men ervan uitgaat dat mensen zelf in staat zijn om bepaalde keuzes te maken betreffende leefstijl, maar op zijn minst moet de overheid faciliteren. Zorgen dat negatief gedrag van bepaalde groepen niet neerslaat op een volledige maatschappij. Voldoende informeren zodat men de juiste keuzes en afweging kan maken. Ondernemers en consumenten welke zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor hun gezondheid steunen en alles in het werk zetten om dit mogelijk te maken.

Hoe zou de crisis verlopen zijn mochten inactiviteit en zwaarlijvigheid niet zo wijd verspreid zijn onder de Belgische bevolking? Hoeveel minder agressief zou corona zich hebben doorgezet? Hoeveel minder mensen op intensieve zorg? Hoeveel minder overlijdens?

Wanneer alle onderliggende aandoeningen ten gevolge een ongezonde leefstijl uit de statistieken verdwijnen komen we in een volledig andere realiteit terecht. Het is taak van de overheid om op lange termijn te denken en preventieve maatregelen te nemen richting gezonde leefstijl.

Preventie is het totaal van maatregelen, zowel in als buiten de gezondheidszorg, dat tot doel heeft de gezondheid te bewaken door ziekte en gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit kan verschillende vormen aannemen. Gezondheidsbescherming welke zich richt op het beperken van blootstelling aan gezondheidsbedreigende omgevingsaspecten. Ziektepreventie, gericht op het voorkomen of vroeg signaleren van ziekten en gezondheidsbevordering, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het wordt hoog tijd dat onze overheid zich richt op dit laatste en de fitnesssector erkend als een volwaardige partner in dit verhaal.

Naar wie luistert de overheid?
We mogen hopen naar iedereen, naar ‘de mensen’. Maar wat stuurt hun beslissingen? De mening van het volk weerklinkt in het stemhokje. Daar worden de kaarten verdeeld.

Niet onbegrijpelijk dat er op ‘lange termijnvisie’ een limiet staat. Variaties in het stemgedrag sturen de beslissingen. Partijen en politici gaan op zoek naar associatie met besluiten, resoluties en uitspraken welke zich vertalen in uitbreiding van de achterban. Vergroting van het draagvlak. Maatschappelijk belang ziet men niet in een verre toekomst, maar bij de volgende verkiezingen.

Ook dat is een realiteit welke wij moeten beseffen. ‘Fit zijn’ is zonder twijfel essentieel, maar politici gaan dit maar verkondigen wanneer ze het gevoel krijgen dat dit wordt gedragen door een groot deel van de bevolking en wanneer dit zich zal verzilveren in de stemhokjes. Een paar duizend fitness professionals zullen dit verschil niet maken. 1 miljoen beoefenaars misschien wel. Maar dan moeten ze spreken met één stem, één belang. Momenteel zijn onze beoefenaars evenzeer verdeeld als de rest van de bevolking. ‘Fit zijn’ is geen agendapunt. Wij moeten er een punt van maken.

Het is aan ons om dit belang te benadrukken en aandacht te schenken aan een gezonde leefstijl. Zorgen dat onze beoefenaars, over alle ideologie en partijgrens heen spreken met één stem: Wij willen samen met fitness professionals werken aan een gezonde leefstijl. In het persoonlijk en collectief belang. Fitness zal enkel op de politieke agenda komen wanneer het gedragen wordt door een groot deel van de bevolking. Aan ons om te zorgen dat niet alleen wij, maar ook onze professionals en onze leden positief spreken over onze sector en haar maatschappelijk belang… en dat begint bij onszelf.

Hou je fit,
Eric
Edities