Sterkere binding door thuistraining

Verschenen in Bodylife nummer 6 2020


‘Crisis is kans’, zeggen ze wel eens. De fitnessbranche heeft het niet makkelijk in deze coronatijd, maar thuistrainen biedt meer mogelijkheden dan veel ondernemers denken. Het versterkt de motivatie en daarmee ook de binding met sportscholen, zo leert actueel onderzoek door Les Mills in relatie tot het veelomvattende platform On Demand.


Tekst: Aart van der Haagen, Fotografie: Les Mills

HDD GROUP, dat eind jaren negentig het concept Les Mills omarmde, deinst er niet voor terug om de kastanjes uit het vuur te halen. “Als je iets nieuws introduceert, stuit dat nog weleens op weerstand”, glimlacht mede-eigenaar Ramon Klaassen. “Toen des­tijds freestyle de norm bepaalde en instruc­teurs zelf de lessen bedachten, lanceerden wij BODYPUMP en later andere programma’s vol­gens het principe van ‘pre-choreographed’. Daarbij baseerden we ons op onderzoek naar wat mensen leuk vinden. Het systeem richtte zich nadrukkelijker op de leden, niet alleen op het programma zelf. We ondersteunden het met allerlei faciliteiten, zoals groepsfitnessma­nagement, opleidingen en marketing. Inmid­dels is het gemeengoed, net als virtueel trai­nen, dat drie à vier jaar geleden een schokgolf teweegbracht. ‘Dat kan toch niet?’ riep ieder­een, maar de ervaring leert dat het juist kansen creëert. Het geeft je de mogelijkheid om de ca­paciteit te spreiden over de daluren, als de klei­nere groepsgroottes het minder rendabel ma­ken om een instructeur in te zetten.”

Markt groeit
Momenteel maakt thuistrainen een flinke op­mars, mede ingeleid door het concept On De­mand van Les Mills. “Het deed eerder al voor­zichtig zijn intrede, maar de coronasituatie heeft de acceptatie bij de klanten versneld,” weet Klaassen. “Ze wilden blijven bewegen toen de sportscholen op slot moesten en er­vaarden dat het op afstand best kan, ook al zal het live trainen nooit vervangen. Het werkt aan­vullend. Daarbij moet je bedenken dat mensen door Covid-19 steeds meer oog krijgen voor het belang van gezondheid en een goede fysieke gesteldheid. Geholpen door het feit dat bijna iedereen wel vertrouwd raakt met apps groeit de markt behoorlijk. Steeds meer mensen ko­men in aanraking met fitness en het goede nieuws is dat zij vervolgens ook de weg naar de sportscholen weten te vinden. Recent onder­zoek leert dat 67 procent van degenen die thuis trainen ook betaalt voor een lidmaatschap. An­dersom doet 85 procent van de klanten die een fitnesscentrum bezoeken tevens aan lichaams­beweging in de eigen omgeving."

Langer lid blijven
Klaassen signaleert een interessante ontwikke­ling. “Uit ons onderzoek blijkt dat je mensen kunt motiveren door de via Les Mills On De­mand lessen op afstand aan te bieden, met een personal trainer of in groepsverband. De fre­quentie waarmee ze trainen gaat merkbaar om­hoog en dat leidt ertoe dat klanten langer lid blijven van je sportschool. Veel ondernemers zagen of zien On Demand als een concurrent, maar het concept werkt juist versterkend. Wij noemen het een 360-365-benadering. Je trekt er bovendien een nieuwe doelgroep mee over de streep, die normaliter de stap naar trainen in een fitnesscentrum nog niet zo snel durft te zet­ten. Je ziet dat vaak bij ouderen en mensen die wat zwaarlijviger zijn. Thuis voelen ze zich pret­tig en bouwen ze, ondersteund door een goed online-programma, motivatie op. Op een dag komen ze toch bij je binnen, zeker als je hen uitnodigt via de communicatiemogelijkheden die Les Mills On Demand biedt.”

Meest succesvol
“Tijdens de coronacrisis hebben we veel onder­nemers en instructeurs op een laagdrempelige manier laten kennismaken met onze faciliteiten op dit gebied, om hen te helpen de connectie te maken met klanten die thuis willen trainen”, vervolgt Klaassen. “Denk aan een gratis link voor On Demand, webinars, trainingen en het ter beschikking stellen van livestreams, waar­mee clubs en instructeurs leden actief en be­trokken houden. Het blijkt dat clubs die er ac­tief gebruik van maakten nu het meest succes­vol zijn. We besteden ook aandacht aan onderwerpen als ‘hoe presenteer je voor de ca­mera’, met speciale aandacht voor de binding die je creëert met de deelnemers aan de trai­ning. Bij groepen moet je, ondanks dat je het geluid aan de kant van de ontvangers mist, een teamgevoel stimuleren. In het kader van de in­teractie raden wij aan de mensen te vragen hun camera aan te zetten, mits ze dat niet bezwaar­lijk vinden.”

Niet tijdelijk
Les Mills adviseert ondernemers om enige in­vesteringen te doen in goede apparatuur, bij­voorbeeld voor het livestreamen van workouts. “Een deugdelijke, camera, microfoon, spea­kers”, noemt Klaassen wat zaken op. “Dat hoeft niet de wereld te kosten, terwijl het wel bij­draagt aan een optimale connectie met je le­den. Wacht niet, maar maak gebruik van de be­schikbare streamingdiensten en het On De­mand-totaalconcept dat wij ontwikkeld hebben, met programma’s via een omni-channelmodel, trainingen en opleidingen voor instructeurs, communicatie, beleving en een grote commu­nity. Thuis trainen is niet iets tijdelijks, maar iets blijvends. Het past bij de huidige maat­schappelijke ontwikkelingen, zoals het feit dat mensen - zeker doelgroepen als millennials en generatie Z - het steeds drukker krijgen en zelf willen bepalen waar en wanneer ze sporten. Wanneer je hen via de online-kanalen met door­dachte programma’s weet te motiveren, pluk je daar op de langere termijn de vruchten van, ook als de wereld weer coronavrij is.”
 
Meer informatie: www.lesmills.com
Edities